Utbildningsregistret 72 timmar

1. Registeransvarig

Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland rf (SPEK)
Banmästargatan 11, 00520 HELSINGFORS
09 476 112
72tuntia@spek.fi

2. Registerärenden

Frågor och respons gällande registret: 72tuntia@spek.fi

3. Registrets namn

72 timmar instruktörregistret

4. Syftet med behandlingen av personuppgifter

Registret innehåller uppgifter om instruktörer, kursledare och utbildningsorganisationer inom konceptet 72 timmar. Sådana uppgifter lagras i systemet, som SPEK behöver för kundservice i anslutning till utbildningarna, för att säkerställa kvaliteten på utbildningen och följa upp utbildningarna. Uppgifterna används också för att utveckla utbildningen.

5. Registrets innehåll

Registret samlar in för- och efternamn, e-postadress, telefonnummer, ort och organisationstillhörighet för dem som är utbildade inom konceptet 72 timmar. Registret samlar också in uppgifter om de utbildningar som den registrerade genomfört samt vilka tillstånd den registrerade har gett.

6. Källor som i regel används för registret

Uppgifterna samlas in direkt från den som går utbildningen och som har gett sitt samtycke till behandling av sina personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål. Man har alltid rätt att när som helst återkalla sitt samtycke genom att kontakta den registeransvarige.

7. Information till den registrerade

Den som deltar i instruktörsutbildningen 72 timmar informeras om att hens uppgifter lagras i utbildningsregistret och att uppgifterna används för utbildningens kundservice och uppföljning. Deltagarna i instruktörsutbildningen informeras också om att uppgifterna i utbildningsregistret endast publiceras med ett skriftligt samtycke. Den som deltar i annan utbildning med konceptet 72 timmar informeras om behandlingen av personuppgifter när uppgifterna samlas in. En registerbeskrivning om behandlingen av personuppgifter finns tillgänglig på webbplatsen 72 timmar.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifterna i registret lämnas till utbildningssökningen på www.72tuntia.fi endast med instruktörens samtycke. Endast namn och e-postadress och/eller telefonnummer lämnas ut, samt bakgrundsorganisation om man så önskar. Instruktören kan när som helst begära att hens uppgifter raderas från det offentliga utbildningsregistret. Den registeransvarige lämnar ut utbildningsuppgifter om dem som genomfört utbildningen om finländska myndighetsåtgärder kräver det. Uppgifter överförs inte utanför EU eller det europeiska ekonomiska området.

9. Rättelse eller radering av uppgifter

Var och en har rätt att kräva att egna felaktiga uppgifter i registret rättas eller raderas. En begäran om rättelse av uppgifter kan göras per e-post, varvid begäran styrs till den registeransvarige.

10. Principer för skydd av register

Personuppgifterna lagras konfidentiellt. SPEKs datanät och den utrustning som lagrar registren skyddas av en brandvägg och andra nödvändiga tekniska lösningar.

Uppdaterad 9.2.2023